نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت برق منطقه ای سمنان از سال 1384 مستقر گردیده و اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده است. از سال 1389، این سیستم با رویکرد جدید و با بکارگیری سامانه نظام پیشنهادها، دور جدیدی از فعالیت خود را آغاز نمود . انجام مطالعات اولیه و بررسی شرکت های فعال در این زمینه از جمله شرکت ساپکو، شرکت برق منطقه ای مازندران و... و حضور فعال در برنامه های نظام پیشنهادهای شرکت توانیر در کنار برگزاری آموزش های مورد نیاز در این زمینه، این شرکت را کمک نمود تا مسیر رشد و تعالی در نظام پیشنهادها را به خوبی بپیماید. حمایت مجموعه مدیریتی شرکت بالاخص مدیریت عامل و معاونت منابع انسانی و تلاش و پشتکار دست اندرکاران این سیستم از جمله اعضاء کمیته ها، کارشناسان و دبیرخانه نظام پیشنهادها در فضای مناسبی که برای همکاران در امر مشارکت ایجاد شده، دست به دست هم دادند تا شاهد شکوفایی این سیستم و رشد مناسب آن در شرکت برق منطقه ای سمنان باشیم.


    6.1.7.0
    گروه دورانV6.1.7.0